/ by matt bishop

  So a fancy way of saying you do the Queen’s photocopying?

So a fancy way of saying you do the Queen’s photocopying?